Vitajte na portáli
pre územné plánovanie

Dlho očakávaná a dlho pripravovaná reforma stavebnej legislatívy sa začína napĺňať. Keďže jej nosným prvkom je elektronizácia, s účinnosťou nového zákona o územnom plánovaní 1. apríla 2024 spúšťame nový informačný systém – portál územného plánovania. O rok neskôr, 1. apríla 2025, k nemu na základe odloženého zákona o výstavbe pribudne portál výstavby.

Portál je digitálne miesto, kde budú prebiehať všetky územnoplánovacie procesy. Každý účastník procesu územného plánovania tu nájde všetky potrebné nástroje pre jeho úspešné zvládnutie. Občan ako fyzická osoba, dotknuté právnické osoby, orgány územného plánovania (obce, mestá a kraje), odborne spôsobilé osoby, orgány štátnej správy a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR budú na tomto mieste prostredníctvom formulárov spolu jednoduchšie a efektívnejšie komunikovať.

Na portáli nájde účastník územnoplánovacieho procesu elektronický formulár alebo žiadosť pre každú náležitú životnú situáciu v jednej z oblastí územného plánovania  a na jednom mieste vybaví všetky podania, v stanovených lehotách sa dozvie výsledok konaní a nájde príslušné rozhodnutia.

Výhody pre každého

Občan

Developer

Prevádzka verejných sietí

Verejný sektor

Samospráva

Štát

Ako pracovať  s portálom?

Portál sme vytvorili tak, aby každého užívateľa intuitívne navádzal. Pre zvýšenie užívateľského komfortu sme vytvorili role, ktoré majú prispôsobený obsah tak, aby každý účastník videl iba to, čo vidieť má, a nezaťažoval ho nadbytočný obsah.

Aktuality

4 júla, 2024
Úrad pre územné plánovanie  a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako orgán územného plánovania príslušný podľa § 6 ods. 2 písm. a)  v spojení  s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 200/2022 Z. z.  o územnom plánovaní  v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon  o územnom plánovaní“), oznamuje začatie obstarávania Koncepcie územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS“) na základe...

Úrad pre územné plánovanie  a výstavbu Slovenskej republiky

Úrad pre územné plánovanie  a výstavbu Slovenskej republiky je centrálnou inštitúciou zodpovednou za riadenie  a reguláciu rozvoja územia. Jeho hlavným poslaním je formovať  a presadzovať plány výstavby, usmerňovať urbanizáciu  a chrániť životné prostredie prostredníctvom racionálneho využívania plochy. Úrad má za cieľ podporovať udržateľný rozvoj  a koordinovať rôzne stavebné projekty na území Slovenska. Aktívne spolupracujeme  s občianskymi združeniami, samosprávami  a inými subjektmi  s cieľom dosiahnuť harmóniu medzi ekonomickým rastom  a ochranou životného prostredia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.